Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
Dystrybutor zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu

Zwrotu można również dokonać w poniższych punktach:
http://www.auraeko.pl/punkty-zbiorki

ELEKTROSMIECIPrzekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszania ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.