box eduwsparcie

 1. Informacje podstawowe
  1. Platforma zawiera materiały edukacyjne przeznaczony do nauczania w szkołach podstawnych i średnich oraz placówek oświatowych
  2. Platforma jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub awarii
  3. Z Platformy korzystać mogą wyłącznie nauczyciele, pedagodzy, metodycy, osoby sprawujące nadzór pedagogiczny i merytoryczny nad procesem nauczania
  4. Materiały zamieszczone na Platformie objęte są ochroną prawną. Prawa autorskie osobiste przysługują autorom poszczególnych materiałów, a prawa autorskie majątkowe należą do Vision Distribution
  5. W razie zagrożenia lub naruszenia praw autorskich podejmowane będą odpowiednie działania prawne w zakresie odpowiedzialności karnej, cywilnej (odszkodowawczej) i zawodowej (dyscyplinarnej)
 2. Zasady korzystania z Platformy
  1. Wymagania techniczne i sprzętowe w zakresie korzystania z Platformy:komputer stacjonarny lub laptop z dostępem do internetu.
  2. Korzystać z Platformy mogą nauczyciele szkół i placówek oświatowych, które nabyły dostęp do jej zasobów poprzez indywidualny klucz licencyjny wyłącznie w celu prowadzenia zajęć z uczniami tej szkoły lub realizacji innych zadań tej szkoły.  Odpowiedzialność za klucz licencyjny, w szczególności jego ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, ponosi dyrektor szkoły/placówki oświatowej.
  3. Każdy nauczyciel otrzymuje od dyrektora / Vision Distribution indywidualny klucz dostępowych w postaci loginu i hasła. Odpowiedzialność za klucz dostępu w szczególności jego ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych ponosi dany nauczyciel
  4. Dyrektor szkoły i nauczyciel odpowiedzialni są za wykorzystanie materiałów Platformy wyłącznie dla celów tej szkoły i realizacji jej zadań
  5. Szkoła ponosi odpowiedzialność za działania dyrektora i nauczycieli związane z korzystaniem z Platformy
 3. Możliwości i warunki korzystania z Platformy
  1. Udostępnienie Platformy następuje odpłatnie
  2. Platforma działa w okresie 5 lat
  3. Możliwe jest wykupienie dostępu na okres 5 lat, począwszy od 01 września 2022r., nie dłuższy jednak niż do 01 września 2027 r.
  4. Możliwe jest wykupienie dostępu dla dowolnej ilości nauczycieli / osób uprawnionych
 4. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe gromadzone na Platformie przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
  2. Użytkownik Platformy  ma prawo do:
   1. 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawnie podstawy przetwarzania.
   2. 2) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania.
   3. 3) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
 5. Postanowienia dodatkowe
  1. Wszelkie kontakty użytkownika dotyczące Platformy mogą następować bezpośrednio z Vision Distribution bez względu na inne wcześniejsze kontakty z osobami, które reprezentowały Vision Distribution lub oferowały jej towary bądź usługi
  2. Jakakolwiek ingerencja w treści materiałów lub oprogramowanie może spowodować natychmiastowe uniemożliwienie korzystania z Platformy